6/2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), zawiadamia o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok oraz raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2013 rok, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., ustalono pierwotnie na dzień 20 marca 2014 r.

Powodem zmiany terminu publikacji jest niezakończenie do dnia 18 marca 2014 roku prac nad przygotowaniem jednostkowego raportu rocznego rocznego za 2013 rok oraz raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2013 rok wynikające z konieczności dokonania przed przyjęciem sprawozdań finansowych zaawansowanych uzgodnień z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w grupie kapitałowej Celtic Property Developments S.A. Ponieważ zakończenie ustaleń, dotyczących miedzy innymi transformacji w wykorzystywanych przez Spółkę kredytow warunkuje miedzy innymi prawidłową wycenę aktywów Celtic Property Developments S.A. , okazało sie z przyczyn niezależnych od Spółki niemożliwe , Zarząd kierując się postulatem adekwatnego i transparentnego informowania inwestorów, za zgodą Rady Nadzorczej postanowił o publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego w dniu 18 kwietnia 2014 roku.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 marca 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl