11/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

– jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2010,
– skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2010,

i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości 29 kwietnia 2011 roku.
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 3/2011 z 31 stycznia 2011 roku pierwotna data publikacji raportu była wyznaczona na 2 maja 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl