14/2012 Zmiany w umowie znaczącej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał podpisane umowy („Umowy”) o przejęcie długu i potrącenia. Umowy te dotyczą pożyczki udzielonej przez Celtic Property Developments S.A. spółce zależnej East Europe Property Financing AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja („EEPF”), na mocy umowy podpisanej 31 grudnia 2009 r. („Pożyczka”). Kwota główna Pożyczki wraz z narosłymi i niespłaconymi odsetkami wynosiła 389,874,573.30 PLN na dzień 1 maja 2012 r. W związku z powyższym, zobowiązania EEPF wobec Celtic Property Developments S.A. zostają przejęte przez spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej Celtic na mocy Umów o przejęciu długów i potrąceniach.

Powyższe kroki wpisują się w działania podejmowane przez Grupę, mające na celu uproszczenie jej struktury organizacyjnej i optymalizację kosztów operacyjnych.

Umowy stanowią umowę znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwagi na ich łączną wartość wynoszącą 389,874,573.30 PLN. Kwota ta jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Celtic Property Developments S.A., które na dzień 31 marca 2012 r. wynosiły 550,870 tys. PLN.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 1 czerwca 2012 r.
2. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 czerwca 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl