NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się pod adresem:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-celtic-property-developments-sa

lub

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl