41/2018 Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

Zarząd spółki CPD S.A. („Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane „Spółki Sprzedające”) 15 listopada 2018 roku zawarły przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz działki o nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, dzielnicy Ursus („Umowa”) na rzecz firmy NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Nabywca”).

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 70.669.350 złotych („Cena”).

Nabywca uiścił zaliczkę w wysokości 10% Ceny. Celem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez Spółki Sprzedające, ustanowiły one hipotekę łączną na prawie wieczystego użytkowania w/w nieruchomości do kwoty stanowiącej równowartość zaliczki powiększonej o ewentualne kary umowne oraz dobrowolnie poddały się egzekucji w trybie art. 777 KPC co do obowiązku zwrotu zaliczki powiększonej o ewentualne kary umowne.

Zapisy Umowy zawartej przez Strony nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 15 listopada 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl