6/2016 Uchylenie likwidacji w spółce zależnej od CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż 28 kwietnia 2016 roku powziął informacje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7B; KRS 0000246186; REGON 140328249; NIP 5272491753), 27 kwietnia 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie uchylenia likwidacji oraz dalszego istnienia Celtic Asset Management sp. z o.o.

Informację o podjęciu decyzji o likwidacji Celtic Asset Management sp. z o.o. Emitent podał do publicznej wiadomości 15 maja 2013 roku w raporcie bieżącym o numerze 21/2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 kwietnia 2016 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl