10/2011 Wybór biegłego rewidenta

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza 13 kwietnia 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144, jako biegłego rewidenta uprawnionego do:
– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Celtic za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2011 roku,
– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2011 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2011 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2011 roku.
Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., która przeprowadzała badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Celtic w latach poprzednich.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13.04.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 13.04.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl