21/2013 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od Celtic Property Developments S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 15 maja 2013 r. powziął wiadomość, iż 9 maja 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7B; KRS 0000246186; REGON 140328249; NIP 5272491753), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Celtic Asset Management sp. z o.o.

Na likwidatora Celtic Asset Management sp. o o. została powołana Pani Paulina Kalinowska.

Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Asset Management sp. o o. został złożony 15 maja 2013 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki zależnej Celtic Asset Management sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 maja 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 15 maja 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl