26/2019 Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. i nr 25/2019 z 30 października 2019 r., Zarząd spółki CPD S.A. („Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane „Spółki Sprzedające”) 5 grudnia 2019 r. zawarły umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Nabywcy”).

Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży było nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 70.669.350 złotych.

Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Spółki Sprzedające nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 5 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 5 grudnia 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl