30/2023 Wybór biegłego rewidenta na lata 2023-2024

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, która po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta Spółki, podpisała z wyżej wymienionym podmiotem umowę na:

  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
  • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r,
  • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.;

oraz:

  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
  • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r,
  • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Spółka dotychczas korzystała z usług Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 września 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl