2023 Raporty Bieżące PL

41/2023 REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 30 listopada 2023 r. otrzymała rezygnację członka zarządu z pełnionej funkcji. Pani Iwona Makarewicz, pełniąca dotychczas funkcję członka zarządu Spółki, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z końcem dnia 30 listopada 2023 r. Pani Pani Iwona Makarewicz nie podała przyczyn rezygnacji.

40/2023 ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż Spółka otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Furseka TradingInvestments Ltd. Zawiadomienie dotyczy transakcji mających miejsce 13 października 2023 r o czym informował raport nr 34/2023 z dnia 13 października 2023 r.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Furseka TradingInvestments Ltd.

Podstawa prawna:
Art. 69 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 listopada 2023 r.

39/2023 Powołanie prokurenta CPD S.A.

Zarząd spółki CPD S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2023 r. powziął uchwałę w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Kudrze prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia pana AdrzejaKudrę do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 listopada 2023 r

38/2023 Powołanie członków rady nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 15 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Adama Proń, Pana Wojciecha Włodarczyk oraz Pana Tobiasza Wybraniec do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki od 15listopada 2023 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Adam Proń CV

Wojciech Włodarczyk CV

Tobiasz Wybraniec CV

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r

37/2023 Treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie CPD S.A.

Na podstawie §19 ust.1 pkt 4 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.

2023 11 15 Uchwały podjęte przez NWZ

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl