2023 Raporty Bieżące PL

7/2023 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

Zarząd spółki CPD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. doszło do zawarcia umowy, na podstawie której Spółka dokonała zbycia 100% udziałów, jakie posiadała w kapitale zakładowym spółki pod firmą Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji („Umowa”).

Z uwagi na zawarcie opisanej powyżej Umowy, Spółka przestała dysponować prawami udziałowymi w kapitale zakładowym spółki pod firmą Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji i powyższa spółka nie wchodzi już w skład Grupy Kapitałowej CPD.

Spółka Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji nie posiadała istotnych aktywów.

Określona w umowie cena sprzedaży 100% udziałów, czyli 1 000 udziałów o wartości 1 000 Euro wyniosła 1 000 (jeden tysiąc) Euro. Na podstawie powyższej umowy skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki nie będzie zawierać zobowiązania, które było opisywane w punkcie „Istotne postępowania Sądowe, Administracyjne i Arbitrażowe” w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 17 marca 2023 r.

6/2023 Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 2/III/2023 Zarządu Spółki z 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji w celu umorzenia na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A. (www.cpdsa.pl).

2023 03 07 Zaproszenie do składania ofert PL

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 7 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 7 marca 2023 r.

5/2023 Przegląd opcji strategicznych

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych („Przegląd”), którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu będzie ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Spółka rozważa szereg możliwych kierunków działań, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego bądź przeprowadzenie alternatywnych działań, których wynikiem może być zmiana struktury akcjonariatu Spółki. Zarząd nie wyklucza również zainicjowania projektów w branżach, w których Spółka dotychczas nie była obecna. Emitent nie gwarantuje jednak, że przegląd doprowadzi do jakiejkolwiek transakcji zmieniającej tę strukturę, a ponadto, że przegląd doprowadzi do wyboru jakiejkolwiek opcji strategicznej.

Decyzja o rozpoczęciu Przeglądu wynika z faktu finalizacji kluczowego projektu Emitenta na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie, w tym ukończenia procesu monetyzacji zlokalizowanych tam gruntów, a także sprzedaży ostatnich kluczowych aktywów, o czym spółka informowała w ostatnich raportach.

Wszelkie aktualizacje dotyczące Przeglądu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 1 marca 2023 r.

4/2023 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 1 marca 2023 spółka zależna Emitenta tj. Lakia Investments sp. z o.o. zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 8/7, nr obr. ewid. 146505_8.0813, położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki  7b, o obszarze 3 908 m2, opisanej w księdze wieczystej WA2M/00139786/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, Wieczystych a także zbycia prawa własności posadowionego na gruncie budynku biurowego Solar wraz z prawem własności budowli i innych urządzeń położonych na gruncie oraz wszelkich związanych z nim prawami oraz prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 8/12, nr obr. ewid. 146505_8.0813, położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki 7, o obszarze 2 410 m2, opisanej w księdze wieczystej WA2M/00457211/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Umowa sprzedaży o łącznej wartości 28 290 000 zł brutto została zawarta z Flora Development 22 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 1 marca 2023 r.

3/2023 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 28 lutego 2023 spółka zależna Emitenta tj. Elara Investments sp. z o.o. (dalej „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa współwłasności w udziale wynoszącym 45415/168687 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Koszykowej 69, dzielnicy Śródmieście, obręb ewidencyjny 5-05-05, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6 (sześć) o obszarze 744 m² (siedemset czterdzieści cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00147891/9.

Umowa sprzedaży o łącznej wartości 3 075 000 zł brutto została zawarta z Revan sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 lutego 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 lutego 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl