37/2023 Treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie CPD S.A.

Na podstawie §19 ust.1 pkt 4 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.

2023 11 15 Uchwały podjęte przez NWZ

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl