39/2023 Powołanie prokurenta CPD S.A.

Zarząd spółki CPD S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2023 r. powziął uchwałę w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Kudrze prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia pana AdrzejaKudrę do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 listopada 2023 r

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl