7/2013 Przyjęcie do depozytu akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S. A. („Spółka”) w dniu 26 lutego 2013 roku powziął informacje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 25 lutego 2013 roku podjął Uchwałę nr 155/13, dotyczącą przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, którym nadano kod PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCELPD00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany.

Zarejestrowanie akcji serii D nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 26 lutego 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 26 lutego 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl