9/2011 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczy głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 3 marca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 3 marca 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 3 marca 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Załączniki
Lista obecności NWZ CPD SA

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl