Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarzad Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 40 § 38 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbedzie się w dniu 3 marca 2011 roku o godzinie 13.00 w Siedzibie Spółki: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Załączniki
CPD Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ
CPD Opinia Zarządu i RN o Uchwałach NWZ
CPD Treść Uchwał NWZ
CPD Instrukcja do Pełnomocnictwa NWZ
CPD Pełnomocnictwo NWZ
CPD Informacja o Ogólnej Liczbie Akcji NWZ

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl