15/2011 Ponowne wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Poprzemysłowych w Rejonie ul. Orłów Piastowskich

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż 30 maja 2011 r. do publicznego wglądu, po raz drugi został wyłożony Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Poprzemysłowych w Rejonie ul. Orłów Piastowskich (dalej Projekt Planu).

Projekt Planu będzie dostępny w dniach od 30 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy. Uwagi do planu można wnosić do 21 lipca 2011 r. Ogłoszenie o wyłożeniu Projektu Planu zostało podjęte przez Prezydenta M. St. Warszawy 16 maja br. (Zarządzenie nr 810/2011).

Projekt Planu obejmuje tereny o wielkości ok. 220 ha, oddalone od centrum Warszawy o 9 km, które w większości obejmują tereny po byłych ZPC Ursus. Grupa CPD S.A. posiada na terenie objętym Planem około 58 ha.

Projekt Planu przewiduje wybudowanie wielofunkcyjnego miasta, w którym obok osiedli mieszkaniowych dla około 25 tys. mieszkańców, znajdzie swoją siedzibę wiele dużych firm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiele zakładów rzemieślniczych i usługowych, również tych, które funkcjonują obecnie na terenie dzielnicy Ursus. Szacuje się, że w nowych, biurowo-usługowych budynkach wybudowanych na obszarze objętym Planem znajdzie zatrudnienie około 20 tys. pracowników. Dodatkowo Projekt Planu rezerwuje tereny na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, które uzupełniają przestrzeń miejską o bardzo ważne elementy.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu Planu zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.warszawa.pl .

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 30.05.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 30.05.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl