2/2011 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że 28 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2011 r. („Postanowienie”) o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z Postanowieniem kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 3.483.329,50 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 50/100) złotych do kwoty 3.406.825,20 (trzy miliony czterysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 20/100) złotych.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie Uchwały nr 11 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w dniu 20 września 2010 r. i jest konsekwencją umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

Po zarejestrowaniu obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.406.825,20 złotych i dzieli się na 34.068.252 (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do 34.068.252 (słownie: trzydziestu czterech milionów sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany, o której mowa powyżej, statut Spółki będzie miał treść załączoną do niniejszego raportu (tekst jednolity).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 28.01.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 28.01.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl