4/2011 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Celtic Property Developments S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 4 lutego 2011 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Krzysztofa Cichockiego.

1) data rezygnacji: oświadczenie jest datowane na dzień 4 lutego 2011 r., a rezygnacja złożona została ze skutkiem na dzień poprzedzający odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie przewidywał punkt umożliwiający wybór członka lub członków Rady Nadzorczej;

2) imię i nazwisko osoby nadzorującej: Krzysztof Cichocki;

3) dotychczas pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Spółki: Członek Rady Nadzorczej;

4) przyczyny rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez osobę podejmującą decyzję: osoba składająca rezygnację nie podała przyczyn rezygnacji.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4.02.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 4.02.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl