Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik_1_Tresc_uchwal_ZWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_2_Uzasadnienia__do_projektow_uchwal_ZWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_3_Pelnomocnictwo_na_ZWZ_CPD_S.A.pdf
Zalacznik_4_Instrukcja_do_pelnomocnictwo_na_ZWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_5_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_ZWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Raport_roczny_2012.pdf
Skonsolidowany_raport_roczny_CPD_2012.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_CPD_S_A__za_2012.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl