14/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 27maja 2020 roku.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20200527_uchwały ZWZ CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 maja 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 27 maja 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl