16/2015 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że w powziął wiadomość, iż 18 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mandy Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, Cybernetyki 7b; KRS 0000239709; REGON 140197735; NIP 5272481105), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Mandy Investments sp. z o.o.

Na likwidatora Mandy Investments sp. o o. została powołana Pani Agata Tryc.

Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Mandy Investments sp. o o. został 19 sierpnia 2015 r. złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki zależnej Mandy Investments sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CPD.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 20 sierpnia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl