17/2013 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w efekcie rozliczenia transakcji w dniu 15 kwietnia 2013 r., Spółka, w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 r.), nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S.A z siedzibą w Warszawie 1 732 394 akcji własnych Spółki. Liczba akcji w ramach złożonych Ofert Sprzedaży Akcji, wyniosła 15 575 542. Stopa redukcji wyniosła 88,88 %.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej akcji wyniosła 7,10 zł. Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne stanowią 5,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 16 kwietnia 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl