18/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie przez Spółkę progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o wysłaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), o przekroczeniu przez Spółkę progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia przez Spółkę w dniu 15 kwietnia 2013 r. 1 732 394 akcji własnych Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Nabycie akcji nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland S.A z siedzibą w Warszawie w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 r.), w efekcie rozliczenia tej transakcji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.

Przed powyższą transakcją Spółka nie posiadała akcji własnych.

W efekcie transakcji Spółka posiada bezpośrednio 1 732 394 akcji własnych Spółki, zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 732 394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 16 kwietnia 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl