2/2019/KOR Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Zarząd CPD S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. Korekta polega na skorygowaniu treści agendy w polskiej wersji językowej w/w raportu.

Tym samym dokonuje się korekty w sposób określony poniżej.

W treści raportu bieżącego nr 2/2019 podano:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

a powinno być:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 5 lutego 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl