2/2024 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2024

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024:

 1. Raporty roczne:
  jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 26 kwietnia 2024 r.
 2. Raport półroczny:
  jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 r.– 27 września 2024 r.
 3. Raporty kwartalne:
  jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r.– 30 maja 2024 r.
  jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 r.– 28 listopada 2024 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

 • raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2023 w dniu 26 kwietnia 2024, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).
 • raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r. – zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 luty 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 23 luty 2024

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl