2024 Raporty Bieżące PL

12/2023 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Bartłomieja Janiszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2024 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Krzysztofa Zawadzkiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Bartłomiej Janiszewski – nota biograficza

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2023 r

11/2024 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2024.r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2024 06 28 Lista akcjonariuszy

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2023 r.

10/2024 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2024 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2024 roku r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2024 roku r.

9/2024RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGOREWIDENTA Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2023

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała Raport niezależnego biegłego rewidenta („Raport”) z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023 („Sprawozdanie”), który to Raport wraz z ze Sprawozdaniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent 27 czerwca 2024 r.

8/2024ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka zawarła ze spółką Euvic IT S.A, umowę pożyczki w wysokości 500 000 (słownie:pięćset tysięcy) złotych na okres 5 lat z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3M WIBOR + 2%.

Celem zaciagnietej pożyczki jest sfinansowanie bieżącej działalności Spółki do momentu zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu będzie ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent27czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl