20/2019 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej

Zarząd CPD S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu przez spółkę zależną, jako zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 r. ze spółką Unibep S.A. (Wykonawca) umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa przy ulicy Dyrekcyjnej, ul. Quo Vadis i 47KD-D w Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA HOME (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Unibep) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. O dokonaniu zmiany umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć budowlanych (Umowa Inwestycyjna) Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 39/2018 oraz 40/2018.

Zamawiającym jest URSA PARK Smart City Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której komandytariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Challange Eighteen sp. z o.o., a komplementariuszem jest spółka zależna od Emitenta, Smart City sp. z o.o. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja Przedsięwzięcia 2 w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, tj. osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 3 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 341 lokali mieszkalnych i 17 lokali usługowych oraz 342 miejsca postojowe.

Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2020 r. Natomiast rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r., a zakończenie na I kwartał 2021 r.

Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 41,3 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę ok. 43,5 mln zł netto.

Umowa przewiduje postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% za dany etap. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd CPD ponadto informuje o zawarciu w dniu 16 lipca 2019 roku aneksu do umowy inwestycyjnej (tekst jednolity z dnia 26.10.2018 r.) dotyczącej wspólnej realizacji z grupą Unibep inwestycji budowlanej Ursa. Na mocy aneksu zmianie uległo przewidziane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane dla inwestycji Ursa Home, a także podwyższeniu uległ udział w zysku spółki zależnej od CPD z tytułu uczestnictwa w spółce prowadzącej inwestycję.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 16 lipca 2019

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl