2012 02 21, Ursus: Orzeczenie WSA nie wstrzymuje prac nad uchwaleniem planu zagospodarowania dla terenów po byłych ZPC Ursus

dniu 20 lutego br. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyły się dwie rozprawy dotyczące zaskarżenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m.st. Warszawy w części dotyczącej dzielnicy Ursus. Skarżącym była spółka Asmet S.A. oraz K. Kraszewski działający pod firmą „El-Box”. W obu sprawach WSA orzekł, że podjęcie uchwały przez Radę m.st. Warszawy nastąpiło z naruszeniem prawa.

Podstawą dla żądania przez skarżących stwierdzenia, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa jest art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uprawnia on osoby, których interes prawny został naruszony uchwałą rady miasta, do wystąpienia do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, np. o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.

Jednak art. 94 ustawy o samorządzie gospodarczym wyłącza możliwość orzeczenia nieważności uchwały po upływie roku od jej wydania, chyba że jest to akt prawa miejscowego lub nie przedłożono uchwały wojewodzie. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, toteż po upływie roku od podjęcia stosownej uchwały, nie może ono być unieważnione.

Do skutków stwierdzenia przez sąd naruszenia prawa stosuje się przepisy kpa. W myśl art. 158 2 kpa w sytuacji, gdy nie jest możliwym stwierdzenie nieważności, organ orzekający stwierdza, iż akt został wydany z naruszeniem prawa.

Studium zatem jest obowiązujące i plan może być uchwalany na jego podstawie.

Wyroki nie są prawomocne i mogą od niego zostać złożone przez strony (skarżącego oraz Radę m.st. Warszawy) skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia przez sąd wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl