27/2014 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, wczoraj otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 173.239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), w wyniku umorzenia 1.732.394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które odpowiadały 1.732.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 maja 2014 r. (Rep. A nr 6337/2014).
Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 360 § 1 KSH tj. jako umorzenie dobrowolne.

Wysokość kapitału zakładowego po dokonaniu umorzenia wynosi 3.286.320,30 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest on podzielony na 32.863.203 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, co stanowi 32.863.203 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie nastąpiło za wynagrodzeniem, wynoszącym 7,10 zł za jedną akcję, tj. za wynagrodzeniem, w łącznej wysokości 12.299.997,40 złotych za wszystkie akcje.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym w/w Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
otrzymał brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Jednocześnie wskazujemy, iż tekst jednolity Statutu Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 w związku z pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 2 grudnia 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl