2014 Raporty Bieżące PL

30/2014 Rezygnacja członka zarządu.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.
Pan Piotr Turchoński, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2014 r.
Pan Piotr Turchoński nie podał powodów rezygnacji.
W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają trzy osoby, co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 grudnia 2014 r.

29/2014 Zawiadomienie akcjonariusza Furseka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 8 grudnia 2014 r. następujące zawiadomienie od spółki Furseka Trading and Investments Limited:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamiamy, w imieniu Furseka Trading and Investments Limited, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

1. Zmiana została spowodowana obniżeniem kapitału zakładowego CPD S.A. o kwotę 173.239,40 zł, w wyniku umorzenia 1.732.394 akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które odpowiadały łącznie 1.732,394 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Furseka Trading and Investments Limited uzyskała w dniu 3 grudnia 2014 roku informację, zawartą w raporcie bieżącym nr 27/2014 spółki CPD S.A., o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 listopada 2014 roku obniżenia kapitału zakładowego spółki CPD S.A. Obniżenie kapitału zakładowego CPD S.A. spowodowało, że Furseka Trading and Investments Limited zwiększyła stan posiadania głosów powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

2. Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego (25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiadała 5,137,222 akcje CPD SA. stanowiące 15% kapitału zakładowego CPD S.A., które dawały 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

3. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego (od 25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiada 5,137,222 akcje CPD S.A, stanowiące 15,63% kapitału zakładowego CPD SA., które dają 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A,

4. Furseka Trading and Investments Limited nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje CPD S.A.

5. W Furseka Trading and Investments Limited nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt. 3, lit, c ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 08 grudnia 2014 r.

28/2014 Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 8 grudnia 2014 r. następujące zawiadomienie od spółki Laxey Group Limited:

„I.

In accordance with Articles 69.1.1 and 69a.1.1 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the “Act on Public Offering”), Laxey Group Limited, a company incorporated under the laws of Isle of Man with a registered office at 4th Floor, Derby House, 64 Athol Street, Douglas, Isle of Man, registered in Isle of Man Companies Registry with registration number 002431V (“Laxey Group Ltd”), hereby notifies that it received information (current report of CPD S.A. no. 27/2014) on the reduction of the CPD S.A. (the “Company”) share capital on the basis of the decision issued on November 25th, 2014 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register.

CPD SA share capital has been reduced by the amount of 173,239.40 PLN as a result of redemption of 1,732,394 of the Company’s own shares series B with the nominal value of 0.10 PLN each, which constituted 1,732,394 votes at the Company’s General Assembly. These events caused the Laxey Group Ltd, as a result of the events described above other than legal action, increased number of votes held more than 10% of the total number of votes at the CPD SA General Meeting.

Before November 25th, 2014 Laxey Group Ltd controlled (through the different types of relations) 3,450,671 shares of CPD SA (9.974% of the share capital of the Company), representing 3,450,671 votes at the General Meeting of the Company (9.974% of the total number of votes at the General Meeting of the Company). Number of CPD SA shares held by individual entities – shareholders of CPD SA (before the registration of the share capital reduction) is as follows:

1)     Laxey Group Ltd: no CPD shares;

2)     Laxey Partners Ltd (Isle of Man):

 • 449,761 shares of CPD S.A. (1.3% of the share capital of the Company), representing 449,761 votes at the General Meeting of the Company (1.3% of votes at the General Meeting of the Company);

3)     Laxey Investors Ltd (British Virgin Island):

 • 467,308 shares of CPD S.A. (1.35% of the share capital of the Company), representing 467,308 votes at the General Meeting of the Company (1.35% of votes at the General Meeting of the Company);

4)     Leaf Ltd (British Virgin Island):

 • 346,726 shares of CPD S.A. (1.002% of the share capital of the Company), representing 346,726 votes at the General Meeting of the Company (1.002% of votes at the General Meeting of the Company);

5)     LACMA Ltd (British Virgin Island):

 • 5,381 shares of CPD S.A. (0.015% of the share capital of the Company), representing 5,381 votes at the General Meeting of the Company (0.015% of votes at the General Meeting of the Company);

6)     LP Alternative Fund LP (City of Dover, Delaware, USA):

 • 2,003,981 shares of CPD S.A. (5.792% of the share capital of the Company), representing 2,003,981 votes at the General Meeting of the Company (5.792% of votes at the General Meeting of the Company);

7)     Laxey Universal Value LP (Delaware, USA):

 • 177,514 shares of CPD S.A. (0.513% of the share capital of the Company), representing 177,514 votes at the General Meeting of the Company (0.513% of votes at the General Meeting of the Company).

After November 25th, 2014 Laxey Group Ltd controls 3,450,671 shares of CPD SA (10.5% of the share capital of the Company), representing 3,450,671 votes at the General Meeting of the Company (10.5% of the total number of votes at the General Meeting of the Company). Number of CPD SA shares held by individual entities – shareholders of CPD SA (after the registration of the share capital reduction) is as follows:

1)     Laxey Group Ltd: no CPD shares;

2)     Laxey Partners Ltd (Isle of Man):

 • 449,761 shares of CPD S.A. (1.368% of the share capital of the Company), representing 449,761 votes at the General Meeting of the Company (1.368% of votes at the General Meeting of the Company);

3)     Laxey Investors Ltd (British Virgin Island):

 • 467,308 shares of CPD S.A. (1.422% of the share capital of the Company), representing 467,308 votes at the General Meeting of the Company (1.422% of votes at the General Meeting of the Company);

4)     Leaf Ltd (British Virgin Island:

 • 346,726 shares of CPD S.A. (1.055% of the share capital of the Company), representing 346,726 votes at the General Meeting of the Company (1.055% of votes at the General Meeting of the Company);

5)     LACMA Ltd (British Virgin Island):

 • 5,381 shares of CPD S.A. (0.016% of the share capital of the Company), representing 5,381 votes at the General Meeting of the Company (0.016% of votes at the General Meeting of the Company);

6)     LP Alternative Fund LP (City of Dover, Delaware, USA):

 • 2,003,981 shares of CPD S.A. (6.098% of the share capital of the Company), representing 2,003,981 votes at the General Meeting of the Company (6.098% of votes at the General Meeting of the Company),

7)     Laxey Universal Value LP (Delaware, USA):

 • 177,514 shares of CPD S.A. (0.54% of the share capital of the Company), representing 177,514 votes at the General Meeting of the Company (0.54% of votes at the General Meeting of the Company).

Laxey Group Ltd does not exclude changes in its share in the total number of votes in the Company within 12 months from the date of notification.

There are no subsidiaries of Laxey Group Ltd holding CPD SA shares.

In the case of Laxey Group Ltd there are no persons referred to in Art. 87.1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.”

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1.     Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 08 grudnia 2014 r.

27/2014 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, wczoraj otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 173.239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), w wyniku umorzenia 1.732.394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które odpowiadały 1.732.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 maja 2014 r. (Rep. A nr 6337/2014).
Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 360 § 1 KSH tj. jako umorzenie dobrowolne.

Wysokość kapitału zakładowego po dokonaniu umorzenia wynosi 3.286.320,30 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest on podzielony na 32.863.203 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, co stanowi 32.863.203 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie nastąpiło za wynagrodzeniem, wynoszącym 7,10 zł za jedną akcję, tj. za wynagrodzeniem, w łącznej wysokości 12.299.997,40 złotych za wszystkie akcje.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym w/w Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
otrzymał brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Jednocześnie wskazujemy, iż tekst jednolity Statutu Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 w związku z pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 2 grudnia 2014 r.

26/2014 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2014 przekazuje dodatkowe informacje dotyczące warunków emisji obligacji zamiennych I transzy.
Emitowane obligacje są obligacjami zamiennymi:
a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, która przysługuje z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji,
– na dzień 26 września 2015 r. wynosi 5.700.750 głosów,
– na dzień 21 września 2017 r. wynosi 6.731.560 głosów;
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji;
– na dzień 26 września 2015 r. wynosi 40.296.347 głosów,
– na dzień 21 września 2017 r. wynosi 41.327.157 głosów.
Wskazane liczby są liczbami skrajnymi i ulegną one zmianie w zależności od terminu dokonywania zamiany obligacji na akcje oraz od kursu euro.
Ponad to Zarząd, informujemy iż toczy się proces obniżenia kapitału zakładowego, w związku z tym zmieni się również liczba głosów.
Obligacje nie mają prawa pierwszeństwa

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 września 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl