3/2023 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 28 lutego 2023 spółka zależna Emitenta tj. Elara Investments sp. z o.o. (dalej „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa współwłasności w udziale wynoszącym 45415/168687 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Koszykowej 69, dzielnicy Śródmieście, obręb ewidencyjny 5-05-05, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6 (sześć) o obszarze 744 m² (siedemset czterdzieści cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00147891/9.

Umowa sprzedaży o łącznej wartości 3 075 000 zł brutto została zawarta z Revan sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 lutego 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 lutego 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl