30/2013 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii E

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z 3 lipca 2013 r., informuje że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), stwierdzający iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 448/13 z dnia 21 czerwca 2013 r., w dniu 5 lipca 2013 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 lipca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 4 lipca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl