30/2017 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 1.198.100 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto).

Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 39.354.023 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy).

Zaproponowaną datą wprowadzenia do obrotu jest 7 sierpnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 9 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 lipca 2017 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl