2017 Raporty Bieżące PL

47/2017 Podpisanie i udostępnienie planu połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia „CPD” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147 („Spółka”, „CPD” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką  BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Limassol Avenue, 267, Vision Tower, 2. piętro, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076  („BUFFY” lub „Spółka Przejmowana”) Zarząd Spółki  informuje, że w dniu 22 grudnia  2017 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia CPD z BUFFY.

Plan połączenia jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki  http://www.cpdsa.pl/ w zakładce Aktualności. Podpisany plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 20171222_Plan połączenia transgranicznego

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 grudnia 2017 r.,

Agata Tryc, prokurent, 22 grudnia 2017 r.

46/2017 Rezygnacja członka zarządu

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Pan Waldemar Majewski, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2017 r.

Pan Waldemar Majewski nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają cztery osoby, co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 grudnia 2017 r.,

Agata Tryc, prokurent, 22 grudnia 2017 r.

45/2017 Rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia

Zarząd spółki „CPD” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147 („Spółka”, „CPD” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku Spółka podjęła decyzję o zamiarze rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia Spółki ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Lemesou 67, Vision Tower, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076  („BUFFY” lub „Spółka Przejmowana”).

I. Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej:

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki BUFFY w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. oraz definicji słowa „połączenie” w Sekcji 201I (c) cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 z późn. zm., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, że CPD jest jedynym wspólnikiem BUFFY posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym BUFFY, zgodnie z art. 14 ust.5 Dyrektywy 2005/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych („Dyrektywa”), art. 51614 KSH i art. 515 w zw. z art. 5161 KSH oraz Sekcją 201U (5) (a) Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego CPD, a CPD jako jedynemu wspólnikowi BUFFY nie będą wydawane udziały CPD. W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Dyrektywy; art. 51615 § 1 i 2 KSH; sekcji 201V (1) Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113.

II. Podstawowa charakterystyka działalności podmiotów biorących udział w połączeniu:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest działalność holdingów finansowych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność w zakresie architektury, pozostałe badania i analizy techniczne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest działalność holdingowa.

III. Uzasadnienie podjęcia decyzji  o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:

Połączenie jest częścią strategii przyjętej w grupie CPD mającej na celu utworzenie transparentnej i przejrzystej struktury grupy, w sposób wyraźny rozdzielającej poszczególne rodzaje działalności prowadzonej w ramach grupy, jak również uproszczenie całej struktury poprzez zastąpienie struktury czterostopniowej strukturą dwu – lub maksymalnie trójstopniową. Powyższe pozwoli również na znaczące ograniczenie kosztów zarządzania i obsługi poszczególnych podmiotów w ramach grupy.

Optymalizacja struktury grupy zostanie przeprowadzona poprzez jej uproszczenie, co pozwoli na centralizację realizowanych zadań oraz pełnionych funkcji, prowadząc tym samym do usprawnienia procesu zarządzania w obrębie grupy. Wpłynie również pozytywnie na możliwość kontroli realizowanych przez spółkę przedsięwzięć.

Połączenie doprowadzi ponadto do poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej skonsolidowanego podmiotu, niemożliwej do osiągnięcia przy utrzymywaniu dotychczasowej struktury spółek. Przyczyni się bowiem do eliminacji dodatkowych kosztów prowadzenia odrębnej sprawozdawczości finansowej audytu oraz wyeliminuje konieczność tłumaczenia dokumentów wymienianych między spółkami. Obniżenie kosztów związane z połączeniem stworzy możliwość wykorzystania pozyskanych w ten sposób funduszy do dalszego rozwoju Spółki Przejmującej, znacząco zwiększając jej potencjał rynkowy.

Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz podjętych w toku rozmów prowadzonych przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej celem uzgodnienia planu połączenia spółek, o czym Spółka będzie informować zgodnie z wymogami prawa w drodze dalszych raportów bieżących.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 14a w zw. z § 19 ust. 1 w zw. z § 20a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa z dnia 19 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 13 grudnia 2017 r.

44/2017 Korekta numeracji raportu bieżącego

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 47/2017 z 23 listopada 2017 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 43/2017. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 11 grudnia 2017 r.

43/2017 Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) powołała Komitet Audytu w składzie:

Wiesław Oleś – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)

Mirosław Gronicki – członek Komitetu Audytu (członek niezależny)

Andrew Pegge – członek Komitetu Audytu

Dotychczas zadania Komitetu Audytu, na zasadzie art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wypełniała Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a)    przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b)    przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

c)    większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. Rozporządzenie MAR

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 23 listopada 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl