31/2013 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., które odbyło się 1 lipca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 1 lipca 2013 roku, po przerwie w obradach zarządzonej na posiedzeniu 12 czerwca 2013 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 8 lipca 2013 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 lipca 2013 r.

Załączniki
31_2013_Lista_akcjonariuszy_pow._5procent_na_ZWZ_01.07.2013.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl