3/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015:

1. Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2014 – 19 marca 2015 r. (czwartek)
– skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 19 marca 2015 r. (czwartek)

2. Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 27 sierpnia 2015 r. (czwartek)

3. Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r., zawierający kwartalną informację finansową – 14 maja 2015 r. (czwartek)
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r., zawierający kwartalną informację finansową – 13 listopada 2015 r. (piątek)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2014 w dniu 19 marca 2015, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 stycznia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl