33/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 18 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało panią Hannę Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 18 października 2021 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pani Hanny Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Hanna Karwat Ratajczak CV

Krzysztof Laskowski CV

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 października 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 października 2021 r

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl