34/2021 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 31 października 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnionej funkcji pana Alfonso Kalinauskasa, natomiast 1 listopada 2021 r., rezygnacja pana Michaela Haxby – członków Rady Nadzorczej.

Panowie pełniący dotychczas funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z funkcji ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

W następstwie powyższych rezygnacji, w składzie Rady Nadzorczej pozostaje 5 osób.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 listopada 2021 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 listopada 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl