35/2013 Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 30 sierpnia 2013 r. następujące zawiadomienia:

1) Zawiadomienie Furseka Trading and Investments Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem zmiana została spowodowana zawarciem transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 6 sierpnia 2013 roku, rozliczonej w dniu 30 sierpnia 2013 r., po cenie 2,60 PLN (dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedna akcję.
W wyniku transakcji Furseka Trading and Investments Limited nabyła 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki. Każda akcja posiadała jeden głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Furseka Trading and Investments Limited posiada obecnie 5.137.222 akcji Celtic Property Developments S.A. stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługuje jej 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 15% ogólnej liczby głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją, Furseka Trading and Investments Limited nie posiadała akcji Spółki.

2) Zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Zgonie z zawiadomieniem, zmiana została spowodowana zawarciem transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 6 sierpnia 2013 roku, rozliczonej w dniu 30 sierpnia 2013 r., po cenie 2,60 PLN (dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedna akcję. W wyniku transakcji Horseguard Trading Limited zbyła 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki. Każda akcja posiadała jeden głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Horseguard Trading Limited nie posiada obecnie bezpośrednio akcji Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem, przed wyżej wymienioną transakcją, Horseguard Trading Limited posiadała bezpośrednio 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługiwało jej 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 15% ogólnej liczby głosów. Zbycie akcji nastąpiło na rzecz podmiotu zależnego od Horseguard Trading Limited w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a więc obecnie, mając na względzie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, tj. spółki Furseka Trading and Investments Limited, z siedzibą Thasou 3, DADLAW House, 1520 Nikozja, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 314364, w związku z czym Horseguard Trading Limited poprzez podmiot zależny posiada 5.137.222 akcji Spółki stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki oraz przysługuje jej pośrednio 5.137.222 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 15% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 02 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 02 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl