6/2013 Zmiany osób wspólników i przysługujących im udziałów w spółce zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu transakcji (dalej „Umowa”) której skutkiem są zmiany osób wspólników i przysługujących im udziałów w spółce CELTIC (Italy) S.r.l. z siedzibą w Mediolanie, Włochy.

100% udziałów w spółce CELTIC (Italy) S.r.l., o łącznej wartości nominalnej 10 000 EUR posiadał Celtic Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, będący spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. W wyniku transakcji, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz spółki od niej zależne nie posiadają udziałów w CELTIC (Italy) S.r.l.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd przekazuje informację na temat powyższej Umowy do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, iż jej zawarcie stanowi element realizacji przyjętej w IV kwartale 2011 roku strategii Spółki, ukierunkowanej na koncentrację działań Spółki i Grupy na projekcie w Ursusie i sprzedaż pozostałych projektów z portfela Grupy.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 lutego 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 4 lutego 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl