8/2024ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka zawarła ze spółką Euvic IT S.A, umowę pożyczki w wysokości 500 000 (słownie:pięćset tysięcy) złotych na okres 5 lat z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3M WIBOR + 2%.

Celem zaciagnietej pożyczki jest sfinansowanie bieżącej działalności Spółki do momentu zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu będzie ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent27czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl