8/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie).

Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.307.488 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem).

Zaproponowana została data wprowadzenia do obrotu: 7 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 28.02.2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 28.02.2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl