2012 Walne Zgromadzenie PL

Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
CPD_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_CPD_S.A.
CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_CPD_S.A..pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbędzie się 24 maja 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
2012_ZWZ_CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Uzasadnienia_Zarzadu_do_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Pelnomocnictwo.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl