16/2014 Informacja Zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż dnia 3 lipca 2014 r. na sesji Rady m.st. Warszawy został poddany pod głosowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Rada m.st. Warszawy, w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Obszar objęty planem to około 200 ha, które stanowią aż 25% dzielnicy Ursus. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na zdegradowanych terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus i jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy.

Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 3 lipca 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl