9/2014 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., które odbyło się 29 maja 2014 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 maja 2014 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 4 czerwca 2014 r.

Załączniki
Lista_akcjonariuszy_5procent_na_ZWZ_29.05.2014.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl