20/2012 Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Christopher’a Bruce z pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ze skutkiem od dnia 13 lipca 2012 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl