38/2012 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 23 listopada 2012 r. zaszedł skutek prawidłowego subskrybowania i objęcia akcji serii D, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). O powzięciu przez Zarząd powyższej Uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 16 października 2012 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii D nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie m.in. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dnia 30 sierpnia 2013 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 15 października 2012 r. Uchwały, o której mowa powyżej. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki informuje, że:

1) subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 18 października 2012 r. i zakończyła w dniu 23 listopada 2012 r.;

2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

3) subskrypcją prywatną objętych było 76.022 akcje serii D Spółki;

4) przy emisji akcji serii D redukcja nie miała miejsca;

5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 76.022 akcje serii D;

6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 76.022 akcje serii D (akcje obejmowane były w trybie subskrypcji prywatnej, w którym nie przeprowadza się przydziału akcji);

7) akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy);

8) w ramach subskrypcji zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją złożyło 5 osób fizycznych;

9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii D zostały objęte przez 5 osób (akcje serii D nie wymagały przydziału);

10) akcje serii D Spółki nie były przedmiotem umowy o submisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6) i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7), wyniosła 7.602,20 PLN

12) łączne koszty emisji akcji serii D Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur według stanu na dzień 28 listopada 2012 roku, wyniosły 18.252,14 PLN (brutto), w tym: (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 17.176,44 PLN; (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 PLN; (c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 PLN; (d) promocja oferty 0,00 PLN; (e) pozostałe koszty 1.075,70 PLN. Rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii D nastąpi zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości, czyli poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 28 listopada 2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D przypadający na jedną akcję serii D objętą subskrypcją wyniósł 0,24 PLN.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 29 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 listopada 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl