Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1 art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbędzie się 29 maja 2014 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik 1 CPD SA projekty uchwal ZWZ
Zalacznik 2 CPD SA Uzasadnienie do uchwal ZWZ
Zalacznik 3 CPD SA Pelnomocnictwo ZWZ
Zalacznik 4 CPD SA Instrukcja do pelnomocnictwo ZWZ
Zalacznik 5 CPD SA Informacja o ogolnej liczbie akcji na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD SA za 2013

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl