17/2023 Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2023 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2023 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ

Podstawa prawna:
19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 roku r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 roku r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl